Voorwaarden

Voorwaarden en procedures Nexus, het opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut:

Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Nexus: Nexus het opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut, gevestigd te Langeweg 204, 6591 XA in Gennep, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 12062775, hierna ook te noemen: Nexus;
 • KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; cursusdeelnemer: natuurlijke- of een rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan (een deel van een) cursus(sen) van Nexus;
 • Cursus: cursus, masterclass, training of opleiding die wordt georganiseerd door Nexus;
 • Annuleringskosten: het bedrag dat de cursusdeelnemer verschuldigd is bij annulering van de cursus na afloop van de 14 dagen termijn;
 • Cursuskosten: het bedrag dat door de cursusdeelnemer aan Nexus moet worden betaald om aan de cursus te kunnen deelnemen;
 • Administratiekosten: kosten die door Nexus worden gemaakt om de inschrijving van de cursusdeelnemer te verwerken;
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden van Nexus.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de door de deelnemer te volgen cursus bij Nexus.
 2. Door aanmelding voor een cursus of door het aanvaarden van een aanbod tot het volgen van een cursus, aanvaardt de cursusdeelnemer deze voorwaarden en verklaart de cursusdeelnemer deze te hebben ontvangen;
 3. Toepassing van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Aanmelding

 1. Aanmelding voor deelname aan de cursus kan enkel geschieden via het aanmeldingsformulier op de Nexus website.
 2. De inschrijving voor de cursus geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier tot het maximum aantal cursusdeelnemers is bereikt.
 3. Maximaal twee weken na de inschrijving ontvangt de cursusdeelnemer de definitieve bevestiging voor deelname aan de cursus via mail of ontvangt de cususdeelnemer een bericht dat de cursusdeelnemer op de wachtlijst is geplaatst.
 4. De inschrijving op de wachtlijst geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 5. Wanneer een cursusdeelnemer die definitief is aangemeld voor een cursus zich afmeldt, worden cursusdeelnemers welke zijn geplaatst op de wachtlijst, benaderd op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 6. Een maand voor aanvang van de cursus ontvangt de cursusdeelnemer het programma en de routebeschrijving naar de locatie waar de cursus gegeven wordt.
 7. Bij onvoldoende cursusdeelnemers wordt de cursusdeelnemer uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
 8. Alle persoonlijke gegevens van de cursusdeelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
 9. Nexus vraagt voor alle scholingsactiviteiten accreditatie aan bij het KNGF en het Keurmerk. Nexus levert, samen met de verantwoordelijke docent/organisatie een zorgvuldig ingevulde aanvraag voor accreditatie in. Nexus heeft verder geen invloed op de beoordeling en het aantal toegekende punten. Ook heeft Nexus geen invloed op eventuele latere wijzigingen door het KNGF en/of het Keurmerk.
 10. De actuele staat van dienst ten aanzien van accreditatie staat op de site www.nexus-physiotherapy.eu bij de betreffende scholing aangegeven. De verantwoordelijkheid voor het nagaan of een scholing is geaccrediteerd en de gevolgen hiervan voor de deelnemer ligt bij de deelnemer.
 11. Als er geen accreditatie wordt toegekend door het BOCK en/of nog in aanvraag is 14 dagen voorafgaand aan de scholing, dan kan de deelnemer tot 14 dagen voorafgaand aan de scholing de scholing annuleren. Valt de annulering binnen de 14 dagen en/of is de deelnemer aanwezig geweest bij de scholing, dan wordt het volledige scholingsgeld in rekening gebracht. Restitutie van gelden is dan niet mogelijk.
 12. Nexus biedt geen garantie dat voor de aangeboden cursussen een accreditatie wordt afgegeven en is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk indien en voor zover voor de aangeboden cursussen geen accreditatie wordt ontvangen. Nexus zal derhalve ook geen schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 3 financiële verplichtingen/Betalingen

 1. De cursuskosten dienen minimaal 8 weken voor aanvang overgemaakt te worden door de cursusdeelnemer op rekeningnummer NL58TRIO0781457572 t.a.v. Nexus opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut o.v.v. factuurnummer, cursusnaam en de naam van de cursusdeelnemer. Het niet betalen van het cursusbedrag is geen bevestiging van afmelding voor de cursus, zoals omschreven in artikel 4.
 2. Indien de cursusdeelnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van de cursus, dan is de cursusdeelnemer van rechtswege in verzuim. De cursusdeelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursusdeelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De cursusdeelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de scholing vergoedt.
 4. Wanneer de cursuskosten niet op tijd betaald worden, behoudt Nexus het recht de cursusplaats te vergeven aan de cursusdeelnemers op de wachtlijst. De verplichting tot betaling van de cursus blijft zonder officiële afmelding bestaan.
 5. De prijzen voor de scholingen (masterclasses, cursussen en opleidingen) worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en vermeld op de website van Nexus.

Artikel 4 Afmelding

 1. Bij aanmelding via internet heeft de cursusdeelnemer, wettelijk toegestaan een termijn van 14 dagen na aanmelding om zich zonder opgave van redenen af te melden. Bij afmelding binnen 14 dagen zijn geen kosten verschuldigd (wet van colportage).
 2. Bij afmelding voor een cursus behoort de cursusdeelnemer zich schriftelijk (via email) af te melden bij het secretariaat van Nexus.
 3. Bij afmelding na verloop van 14 dagen worden onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Annuleringskosten

 1. De cursusdeelnemer is onderstaande annuleringskosten verschuldigd nadat de termijn zoals genoemd in artikel 4 lid 1 is verstreken en de cursusdeelnemer zich afmeldt:
 • Meer dan twee maanden voor aanvang van de cursus 10% van het cursusbedrag;
 • Meer dan één maand voor aanvang van de cursus 30 % van de kosten voor de desbetreffende cursus;
 • Meer dan twee weken voor aanvang van de cursus 50 % van de kosten voor de desbetreffende cursus ;
 • Meer dan één week voor aanvang van de cursus 75 % van de kosten voor de desbetreffende cursus;
 • Korter dan één week voor de cursus 100 % van de kosten voor de desbetreffende cursus;
 • In het geval dat Nexus via de wachtlijst de opengevallen plaats kan bezetten zijn enkel de administratiekosten ten bedrage van € 75,- euro verschuldigd en 10% van de kosten voor de desbetreffende cursus.

Artikel 6 Inhalen van cursusdagen

 1. Wanneer de cursusdeelnemer wegens omstandigheden één of meerdere dagdelen van een cursus heeft gemist, heeft de cursusdeelnemer de mogelijkheid bij de eerstvolgende cursus deze in te halen.
 2. Een verzoek tot inhalen dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van Nexus opleidingsinstituut.
 3. Wanneer de cursusdeelnemer één of meerdere dagdelen van een cursus heeft gemist en daarom zich heeft ingeschreven bij een ander soortgelijke cursus om het dagdeel of dagdelen in te halen, dan ontvangt de cursusdeelnemer maximaal 30 dagen na de inschrijving de definitieve bevestiging voor deelname aan de cursus.
 4. Voor het inhalen aan de cursus wordt € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Annulering van een cursus door het Nexus opleidingsinstituut:

 1. In het geval een cursus door Nexus wordt geannuleerd, ontvangen de cursusdeelnemers die de cursuskosten reeds hadden betaald het geld, zonder rente, binnen een tijdsbestek van een maand terug.
 2. Indien tijdens een cursus, cursusdagen worden geannuleerd, biedt het Nexus binnen een half jaar een vervolgcursus aan, bij gebreke worden de cursuskosten naar rato van aantal gemiste dagdelen, terugbetaald.

Artikel 8 Wijzigingen en/of overmacht

 1. Nexus is gerechtigd om wijzigingen in de cursus, de locatie, de inhoud van de cursus, en/of het team van docenten aan te brengen, of, in geval van overmacht, de cursus te annuleren.
 2. Nexus zal bij uitval van docenten zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Nexus de cursusdeelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende cursus alsnog zal worden gegeven. Indien het niet mogelijk is om de cursus alsnog te geven, is Nexus gerechtigd om de cursus te annuleren. Indien het niet mogelijk is om de cursus alsnog te geven, dan ontvangen de cursusdeelnemers die de cursuskosten reeds hebben betaald, het geld, zonder rente, binnen een tijdsbestek van één maand terug.
 3. Nexus behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht passende maatregelen te treffen om de uitvoering van de cursus in aangepaste vorm mogelijk te maken. In het uiterste geval zal Nexus zich genoodzaakt zien cursussen te verplaatsen of te annuleren.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld door dan wel omstandigheden waarop Nexus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nexus niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 5. Nexus houdt zich het recht voor wijzigingen in het scholingsaanbod aan te brengen

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover Nexus aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen onder dit artikel is geregeld.
 2. Nexus is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor accreditatie en toekenning van opleidingspunten door KNGF, noch voor de gevolgen van niet inschrijving en niet toekenning van de opleidingspunten door KNGF.
 3. Nexus is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.
 4. Nexus en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan een cursus van Nexus. Deelname aan de cursussen geschiedt op eigen rekening en risico.
 5. Indien en voor zover Nexus toch aansprakelijk is, is het bedrag beperkt tot de cursuskosten, dan wel het bedrag dat de verzekering die de schadeveroorzakende gebeurtenis uitkeert.
 6. Nexus stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, Nexus kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. Nexus aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 7. Nexus kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien de cursus door een docent wordt geannuleerd.
 8. Noch Nexus, noch de betreffende docent, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens een cursus, veroorzaakt door docenten of medecursusdeelnemers.
 9. Indien en voor zover Nexus aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade.
 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nexus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nexus toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cursusdeelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Nexus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen inkomensderving.
 11. De cursusdeelnemer vrijwaart Nexus voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
 12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nexus of zijn ondergeschikten.

Artikel 10 Verantwoordelijkheid cursusdeelnemers

 1. Cursusdeelnemers die zich ophouden in het gebouw van Nexus dan wel de plaats waar de cursus gegeven wordt, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gebouw, inboedel en personen binnen het gebouw van Nexus, dan wel de plaats waar de cursus wordt gegeven en patiënten die behandeld worden binnen het gebouw van Nexus dan wel de plaats waar de cursus wordt gegeven.
 2. Schadeloosstellingen van docenten en/of het Nexus opleidingsinstituut aan cursusdeelnemers zonder duidelijk aantoonbare nalatigheid is uitgesloten.
 3. De cursusdeelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Nexus aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van de geschiktheid.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Nexus behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
 2. Het is een cursusdeelnemer niet toegestaan het cursusmateriaal dat is ontwikkeld ten behoeve van een door Nexus georganiseerde cursus, zonder toestemming van Nexus te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of in gebruik te geven of te wijzigen. Cursusdeelnemer heeft enkel het recht het cursusmateriaal voor eigen gebruik te gebruiken.
 3. Nexus behoudt tevens het recht de door de gegeven cursussen opgedane kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
 4. Foto’s van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door de Nexus vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

Artikel 12 Geheimhouding

Alle informatie die door cursusdeelnemers, studenten, docenten en patiënten aan Nexus opleidingsinstituut wordt verstrekt ten behoeve van de onderwijsorganisatie is vertrouwelijk. Nexus opleidingsinstituut (medewerkers en docenten) verplichten zich tot geheimhouding. Deze geheimhouding blijft ook na afloop van de cursusactiviteit van kracht.

Artikel 13 Klachtenprocedure

 1. Indien een cursusdeelnemer een klacht heeft over een cursusactiviteit is onderstaande klachtenprocedure van toepassing.
 2. Klachten die snel zijn op te lossen kunnen mondeling aan Nexus worden gemeld. Nexus zorgt voor een snelle afhandeling. Andere klachten worden via de hier beschreven procedure afgehandeld.
 3. De klacht moet door de cursusdeelnemer uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Nexus worden gemeld (secretariaat Langeweg 204, 6591 XA Gennep of info@nexus-physiotherapy.eu). Na ontvangst bevestigt Nexus binnen 1 werkdag de ontvangst.
 4. Nexus handelt klachten binnen vier weken na ontvangst af. Indien Nexus meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Nexus dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om de klacht af te handelen.
 5. Het indienen van een klacht ontslaat de cursusdeelnemer niet van haar betalingsverplichting.
 6. In geval van blijvende geschillen zal Nexus een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediator). Deze mediator kan bijvoorbeeld centrumonderwijs mediation zijn. Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor Nexus bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
 7. Nexus gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursusdeelnemers om.
 8. Klachten en de wijze waarop ermee is omgegaan worden geregistreerd door Nexus en voor minstens 5 jaar bewaard.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil zoals in artikel 11 omschreven, op te lossen met behulp van een onafhankelijke derde instantie (mediator), zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van de vestigingsplaats van Nexus.
 2. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Nexus aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klachtencommissie Nexus

Wanneer u een klacht heeft mag u deze sturen naar: ????????

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met Nexus is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Nexus is bevoegd wijzigingen toe te passen aan deze voorwaarden

 

Opgemaakt te: Gennep 14 Augustus 2019